Rainbond集群安装和运维原理解读

本文将解读Rainbond集群的安装和运维的原理,使用户基本了解Rainbond的安装机制和运维重点,便于用户搭建大型Rainbond集群。 1.Rainbond集群节点概述 1.1 节点分类 | 属性 | 类型 | 说明 | | ------- | -------- | ------------------------------------------------------------ | | manage | 管理节点 | 集结平台自身组件,提供应用构建、调度、管理等功能,提供数据中心基础服务与API接口,充当控制集群的角色。 | | gateway | 网关节点 | 集群内应用被外网访问的流量入口和负载均衡器,提供HTTP, »